Kadar ni bistra, Bistrica poplavlja

Zveza geografov Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje in občine v Sloveniji že dve leti nameščajo oznake, ki prebivalce opozarjajo na nevarnost poplav. Tablice pritrdijo na mestih, kjer se je voda nekoč že razlila ali segala ob ujmi. Postavljene so na vidnih mestih,  kjer jih lahko opazi čim več ljudi. V Domžalah so tablico postavili 16. junija na ogrodju stare vodomerne postaje blizu športnega parka na Zeleni osi ob Kamniški Bistrici. Lokacija ni bila izbrana naključno. Tabla je nameščena blizu Srednje šole Domžale, ker Zavod RS za šolstvo nagovarja in usmerja šole, da table vključijo v pouk o vodah, učenje o krajevnih značilnostih in za terensko raziskovanje. Če je tabla blizu šole, je vedno dostopna; tudi v času ene šolske ure.

Tablo so svečano namestili ob navzočnosti predstavnikov občine, zveze, ministrstva in agencije.  Župan Občine Domžale Toni Dragar je v nagovoru pohvalil pobudo o nameščanju oznak. Marjan Jarnjak je v imenu Zveze geografov Slovenije razložil vsestransko vlogo vode v pokrajini in pahljačo njenih vplivov na naravne in družbene geografske dejavnike.

Vsaka od osmih skupin dijakov je na kratko predstavila svoje terensko delo in odgovorila na eno od ključnih vprašanj, ki so izhajala iz učnih načrtov za kemijo in geografijo. Dijaki na ta način poleg predmetnih vsebinskih ciljev  uresničujejo tudi medpredmetne cilje: raziskovanje, timsko delo in samostojna predstavitev rezultatov. V pomoč sta jim bili profesorici Petra Dovč in Alenka Lenarčič.

27 dijakov Srednje šole Domžale je v osmih skupinah opravilo raziskave na podlagi terenskih opazovanj, merjenj in ugotovitev, s pomočjo informacij na tablah, ki so nameščene ob Bistrici in ob virih, ki so jih prejeli natisnjene v delovnem gradivu. Naloge so izhajale iz učnih načrtov, trajale pa so eno šolsko uro. Porečje je bilo raziskovano z več vidikov: zajeli in analizirali so vodo Kamniške Bistrice in Rače; preučevali so mlinščice in njihovo vlogo; ugotavljali so spreminjanje gladine vode v strugi; merili so fizikalne, biološke in kemijske lastnosti vode; preučevali so vpliv reke na poselitev in industrializacijo; s primerjanjem podobe porečja na 250 let starem zemljevidu in današnjimi razmerami so ugotovili, kako se je tok Kamniške Bistrice in mlinščic spreminjal; opisati so morali celotno porečje; narediti so morali zemljevid točk, kjer so opazovali in merili. Na predstaviti je vsaka skupina povzela ključne ugotovitve. Večino so povzeli  v besedi, analizo vode pa tudi s plakatom in vidno postavljenimi vzorci vode, odvzetimi v Biščah in Domžalah, ki so že na pogled povedali, da Bistrica teče iz občine drugačna, kot vanjo priteče. Za Zavod RS za šolstvo je bila predstavitev tudi koristna informacija, koliko in kaj lahko dijaki raziščejo v eni šolski uri, ne da bi se vnaprej pripravili, saj so naloge dobili tik pred začetkom terenskega dela.

img_7787 Tudi javne obvestilne table so lahko odlično učilo.
5spominska-fotografija Spominski posnetek 6oznaka Tabla ob vznožju nekdanje vodomerne postaje.
7delovni-list-za-dijake_sumberk Eden od delovnih listov.
2zupantonidragar Ker nekatere kemijske meritve zahtevajo več časa, so dijaki ob pomoči mentorice, analizirale tudi med županovim nagovorom.
img_8068 Vsaka od izmerjenih in ugotovljenih prvin omogoča pri pouku interpretiranje.
Fotografije: Marjan Jarnjak in Igor Lipovšek