Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju

V okviru tedna Univerze v Ljubljani sta Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete in Slovensko geološko društvo 5. decembra organizirala posvetovanje z naslovom »Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju«.

Posvetovanje je bilo namenjeno razpravi o tem, kakšna je vloga geologije pri izobraževanju v predšolski vzgoji, osnovni in srednji šoli, predstavljen pa je bil razvoj izobraževalne geologije na Slovenskem. Na posvetovanju so prikazali rezultate različnih projektov in učinkovitih didaktičnih pristopov Skupine za popularizacijo geologije.

Med in po predstavitvah je potekala razprava vseh sodelujočih; mestoma tudi polemična, saj so bile osebne pa tudi empirične izkušnje udeležencev o vključenosti geoloških vsebin v pouk različne.
Razprava je izzvenela v:

  • upanju, da bi se geologija pojavila kot samostojen srednješolski predmet,
  • pohvali geologom, ki so v zadnjem času napravili obilo uporabnih analognih in digitalnih pripomočkov za kakovosten pouk,
  • pričakovanju, da bi bili učni cilji, ki so povezani z geologijo, strokovneje poučevani,
  • želji, da bi strokovno recenzijo šolskih učbenikov, ki se dotikajo njihove znanosti, opravljali geologi, ter
  • v pričakovanju javnosti in učiteljev, da bi geologi napravili seznam temeljnega, za splošno izobrazbo nujnega znanja, ki bi ga bilo treba v šoli obravnavati bodisi kot podporno ali medpredmetno znanje bodisi kot celostno in zaključeno znanje, ki bi bilo razumljeno in usvojeno kot znanstveni sistem.
Posredovala: Doc. dr. Petra Žvab Rožič (Oddelek za geologijo NTF, UL), fotografije Igor Lipovšek

Doc. dr. Petra Žvab Rožič (Oddelek za geologijo NTF, UL) je vodila posvet ter ga usmerjala v odgovore na vprašanje, kako zagotoviti ustreznejše geološko znanje otrok, učencev in dijakov.

Dr. Matevž Novak (Geološki zavod Slovenije) je poudaril, da je Slovensko geološko društvo eno redkih stanovskih društev, ki velik delež svojega dela usmerja v popularizacijo svoje stroke – geologije.

Mag. Mojca Bedjanič (Zavod RS za varstvo narave) je na primeru Geoparka Karavanke predstavila geološko izobraževanje otrok v vrtcu in prvem triletju osnovnih šol.

  Doc. dr. Tomislav Popit (Oddelek za geologijo NTF, UL) je predstavil kvantitativno analizo zastopanosti geoloških vsebin v programu osnovne šole, ki je bila narejena v okviru projekta ESTIM Erasmus+.

  Asist. Rok Brajković (Geološki zavod Slovenije) je s kvalitativno analizo učnih načrtov in učbenikov ovrednotil kakovost pouka o geoloških vsebinah. Rezultati raziskave bodo predstavljeni v naslednji številki revije Geologija.

Izr. prof. dr. Mihael Brenčič (Oddelek za geologijo NTF, UL) je orisal razvoj slovenske geologije od idrijskih rudarjev prek Žiga Zoisa, Frana Erjavca, prvih geoloških učbenikov, umestitve geologije na ljubljansko univerzo do današnjjih dni – ko je šolski geologiji namenjenih najmanj učnih ciljev.