Voda za jutri – mednarodna konferenca

11. in 12. oktobra 2019 je potekala 5. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija z naslovom »Voda za jutri«. Konference se je udeležilo 120 udeležencev iz osmih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, Češke, Belgije in Izraela. Prispevke je predstavilo 36 predavateljev v treh tematskih sklopih, ki so bili predstavljeni na treh lokacijah, na Reki in v Karlovcu na Hrvaškem ter v Rogaški Slatini v Sloveniji. Predstavljeni so bili primeri trajnostnega upravljanja z vodnimi viri, primeri povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov (tudi šol) v porečjih na lokalnem, državnem, čezmejnem in regionalnem nivoju. Drugi dan konference je bil namenjen učiteljem, ki so predstavili primere vključevanja tematike voda v izobraževanje s posebnim poudarkom na ozaveščanju in sodelovanju z lokalnimi vodnogospodarskimi podjetji.

Prvi dan konference smo se odpravili na Hrvaško. Na Reki smo prisluhnili predavanjem na temo upravljanja z vodo, predstavljeni so bili različni projekti ter izpostavljeni problemi in rešitve, ter v Karlovec, kjer so predavatelji spregovorili na temo ogrožanja kvalitete pitne vode, recikliranja odpadne vode in njene ponovne uporabe. Na terenu smo si ogledali izvir in črpališče pitne vode v Reki Zvir, ter centralno čistilno napravo in Aquatiko v Karlovcu.

Drugi dan konference je potekal v Aninem dvoru v Rogaški Slatini in je bil v prvi vrsti namenjen učiteljem. Vsebinsko je bil poudarek na vključevanju voda in vodnih virov v izobraževalni proces. Prisluhnili smo lahko primerom vključevanja šol v različne projekte na temo voda ter primerom dobre prakse sodelovanja šol z lokalnimi vodnogospodarskimi podjetji, ki so jih predstavili predstavniki, v prvi vrsti učitelji, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Belgije.

Udeleženci konference so se strinjali, da je z ozaveščanjem trajnostne rabe vodnih virov potrebno pričeti že v okviru izobraževanja, ob tem pa so poudarili pomen povezovanja šol z lokalnim okoljem – občino, vodnogospodarskimi podjetji idr. Poleg predavanj so potekale tudi praktične predstavitve, ki so bile v prvi vrsti namenjene učiteljem. Ob tej priložnosti je bil podjetju Henkel Maribor d.o.o. podeljen certifikat za »posebno čistilno napravo«, ki je nastala v okviru projekta Vodni agenti Podravja.

SLIKA 7 IN 8

V času konference si je bilo v Aninem dvoru mogoče ogledati tudi tri razstave: fotografije kapljic, izdelke učencev, ki so nastali v okviru projekta Vodni agent v času Evropskega tedna trajnostnega razvoja, ter razstava likovnih del otrok, ki so nastali v okviru projekta Spoznajmo in ohranimo vode Slovenije, naše naravno in kulturno bogastvo.

V okviru konference je Društvo vodna agencija v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, Agencijo RS za okolje, Društvom vodna agencija, Občino Rogaška slatina in I. OŠ Rogaška Slatina postavilo dve tablici visokih voda. Prvo na potoku Ločnica v centru Rogaške Slatine ter drugo na potoku Teršnica v Sv. Florijanu. S postavitvijo tablic ozaveščamo krajane o visokih vodah kot naravnem pojavu, še posebej mlade bližnjih osnovnih šol.

Ob koncu dvodnevne mednarodne konference smo udeleženci sprejeli 5 sklepov v katerih predlagamo izboljšanje lokalnega, državnega, čezmejnega in regionalnega povezovanja in sodelovanja pri načrtovanju učinkovitih ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov in zmanjševanju poplavne ogroženosti. Pri tem je pomembno sodelovanje in povezovanje vseh deležnikov, od vodnogospodarskih podjetij, naravovarstvenih institucij, izobraževalnih ustanov do lokalnega prebivalstva – širše javnosti. Hkrati predlagamo, da se na podlagi predstavljenih primerov dobrih praks celovitega upravljanja z vodnimi viri in zmanjševanja poplavne ogroženosti pripravijo ustrezne strategije s konkretnimi predlogi realizacije v lokalnih okoljih. Potrebno pa bo razviti tudi strategije sodelovanja vodnogospodarskih inštitucij, izobraževalnih ustanov, državnih institucij ter medijev za informiranje in ozaveščanje širše javnosti ter krepitev aktivnega sodelovanja. Pri prenosu izkušenj in znanj o vodnih virih in delovanju voda v lokalnem okolju je ključno medgeneracijsko sodelovanje, pri čemer imajo pomembno vlogo šole. Te lahko z znanji mentorjev ter vzgojo in izobraževanjem učencev zaznavno prispevajo k varovanju in trajnostni rabi lokalnih vodnih virov. Gre za novo, odgovorno obliko partnerstva za lokalne vodne vire, kjer imajo šole zelo pomembno vlogo. Za doseganje zastavljenih ciljev niso potrebni novi finančni viri, niti ni potrebno sprejemanje novih zakonov ali ustanavljanje novih institucij, ključno je povezovanje in aktivno sodelovanje vseh deležnikov v porečju.

Mednarodna konferenca je pomenila pomembno priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj različnih deležnikov povezanih z vodo in vodnimi viri ter za povezovanje in vzpostavitev sodelovanja tako na lokalni kot tudi na državni, čezmejni in regionalni ravni.

V okviru konference je izšel tudi zbornik prispevkov na: https://www.vodnaagencija.org/wp-content/uploads/2019/10/ZBORNIK.pdf

Več o konferenci najdete na spletni strani Društva vodna agencija: https://www.vodnaagencija.org/

Pripravila: Tatjana Kikec