Usvajanje govorno-jezikovnih spretnosti

Pri svojem delu se največkrat srečam z učenci, ki imajo težave na govorno-jezikovnem področju, kasneje na področju opismenjevanja, bralnega razumevanja, tvorjenja besedil in na splošno težave pri učenju.

H govorno – jezikovnemu področju spada fonetika (glasoslovje; pravilna artikulacija glasov), fonologija (zavedanje glasov), morfologija (struktura besed; razčlenjevanje in sinteza), sintaksa (struktura stavkov), semantika (pomen stavkov), pragmatika (ustrezna raba jezika v dani situaciji), leksika (besedišče in pojmovne mreže) (Buckley, 2006). Obvladovanje vseh teh aspektov pa vpliva na samozavest pri izražanju svojih misli in idej.

Za razvoj govora in jezikovnih zmožnosti je pomembno prav predšolsko obdobje. Otrok od prvega leta dalje usvaja besede, slovnična pravila in se uči tvorjenja. Uči se pravil tvorjenja povedi, besedil. Tako raste njegova slovnična zmožnost. Uči se pravil in pridobi sporazumevalno zmožnost (Marjanovič Umek, 2001). Ker so primanjkljaji na govorno –jezikovnem področju velikokrat pokazatelj težjega opismenjevanja, je dobro, da z vajami pričnemo zgodaj. 

Tudi otrokova želja do branja se začne v spodbudnem okolju razvijati že v predšolskem obdobju. Prisotna je že zelo zgodaj. Čim bogatejše bo otrokovo predbralno obdobje (srečanje s pisano oz. brano besedo in s knjigo, z vedenjem o glasovih, črkah in besedah… tem ugodnejši bodo pogoji za njegovo začetno branje. Otrok bo namrečo že seznanjen z besedami in s črkami, hitro bo povezoval glas z ustrezno črko, glasove bo združeval v zloge in v daljše besede. Z lahkoto bo osvojil prve bralne korake (Lavrenčič in Bavčar, 2020).

Da otroke motiviram za delo na tem zelo pomembnem področju, uporabljam kombinacijo aplikativnih metod ter program FREPY. Program je zasnovan iz različnih interaktivnih nalog, ki so zasnovane na osnovi sestave jezika (The project FREPY, 2009). Kot učitelj, moraš dobro poznati jezikovne primanjkljaje otroka, da lahko pravilno izbiraš tipe nalog. Kadar delamo z učenci, ki še ne znajo brati, je potrebno navodila in naloge prebrati. Ima pa program tudi to možnost, da s klikom ob besedilu, besedilo tudi prebere. Sama tak pristop uporabljam pri individualnem delu ali delu v paru.

Ta program se lahko uporablja tudi v skupini, vendar je potrebno imeti na voljo dostop do interneta in zadostno število naprav (tablice ali računalniki). Za učence, ki v 2. razredu že znajo brati, pa lahko te naloge prilagodimo tako, da izklopimo zvočnike in dobimo vaje za branje in bralno razumevanje. Učenci imajo takšen način dela radi, se ga veselijo in pravzaprav mislijo, da je igra. Vsi pa vemo, da se otroci najlažje učijo preko igre. Uspešno učenje in doživljanje uspeha pa vodi v stabilnega posameznika.

Viri:

Buckley, B. (2006). Chidren’s Communication Skills: From birth to five years. London and New York.                                    Routledge.

Lavrenčič, A., Bavčar, H., 2020. Branje – pomembna sposobnost. Prispevek je nastal na OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina. Pridobljeno s: https://www.drustvo-bravo.si/prispevki/strokovni-prispevki/

Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorje. The project FREPY, 2009. Pridobljeno s: http://www.frepy.eu/part_si.html

One thought on “Usvajanje govorno-jezikovnih spretnosti

  1. Marija Medja
    15. 4. 2020 at 16:38

    Branje je jezikovna spretnost, ki otrokom lahko dela velike težave. Učitelji se velikokrat znajdemo v težavah, ker nam zmanjka idej za motivacijo. Program Frepy bom v bližnji prihodnosti preizkusila. Mogoče bo dobra motivacija za kakšnega učenca.