Skupščina Učiteljskega združenja Slovenije

Videokonferenčno je 27. maja potekala skupščina Učiteljskega združenja Slovenije. Matija Horvat, predsednik UZS, je poročal o lanskem delu združenja, ki je bilo ustanovljeno leta 2016 in katerega končni cilj je ustanovitev učiteljske zbornice.

Izvršni odbor je sproti oblikoval stališča in pobude ter jih posredoval pristojnim organom. Združenje se je odzivalo na vprašanja medijev, največja zasluga pa je omejitev rabe anonimnih prijav za inšpekcijske opstopke.

V razpravi so udeleženci ugotavljali, da imajo vsi šolski deležniki svoja močna združenja, le učitelji ne. V pogovoru so ugotovili, da mora biti za delovanje zbornice potrebno dvoje: naklonjenost na zakonodajni strani in močan interes na učiteljski strani.

V program za prihodnje šolsko leto so zapisali širitev aktivnega dela članov, združenja, odpiranje vsebinskih premislekov o vzgoji in izobraževanju, sklicevanje in sodelovanje v konferencah, okroglih mizah, predavanjih in javnih razpravah o aktualnih in temeljnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja, priprava pokrajinskih srečanj, vzpostavitev dobrega obveščanja, oddaja vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

Matija Horvat, predsednik UZS.

UZS si želi strokovno opirati učitelja v temeljnem trikotniku učenec/dijak – učitelj – starš. Zato so v dvanajstih demokratičnih, participatornih in strokovnih točkah sprejeli načela in namene delovanja UZS – zapisana v povsem akcijski in operativni obliki.

V razpravi so opozorili na zadrege učiteljev in poučevanja v karantenskem času, nepotrebnem administriranju, šolskem ocenjevanju in strokovni nepovezanosti učiteljev ter medijski navzočnosti UZS in . Ob koncu junija bodo pripravili konferenco o zavorah in izzivih poučevanja na daljavo, ki je množično zadovoljivo steklo predvsem zaradi samoiniciativnosti in samoorganiziranja učiteljev.

Učiteljsko zdrućženje Slovenije je dejavno na Facebooku.