Erasmus+ je priložnost za vse!

Program Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje v mednarodnih projektih čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, zato v novem programskem obdobju kot eno izmed ključnih tem izpostavlja prav vsebino in aktivnosti vključevanja  (spletni vir: https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2022).

Projekt Erasmus+ »Fighting Alternative Facts with Critical Thinking«, ki se izvaja na Gimnaziji in srednji šoli za kemijo in farmacijo Ruše, naslavlja temo medijske pismenosti. Dijake spodbuja k odkrivanju in kritičnemu prepoznavanju lažnih novic ter pasti medijskega sveta.

Projekt je potekal v dokaj netipičnih razmerah zaradi zaprtja šol, kar je povzročilo podaljšanje projekta, s tem pa priložnost sodelovanja večjemu številu dijakov. V projekt so bili vključeni dijaki ne glede na status, na razvitost kompetence izražanja v tujem jeziku, na razvoj socialnih veščin. Ocenjujemo, da je najpomembnejši kriterij za sodelovanje v projektu pripravljenost za delo. 

Dijaki imajo v projektu zelo aktivno vlogo, saj sami izbirajo teme, ki jih želijo raziskati. Pri tem so še posebej pozorni, da v izbranem gradivu razlikujejo med dejstvom in mnenjem, s tem se urijo v prepoznavanju jezika manipulacije. Vse aktivnosti v okviru projekta potekajo v mednarodnih ekipah, ki sledijo, primerjajo in poročajo o svetovnih dogodkih s strani slovenskih in poljskih uradnih in neuradnih medijskih virov. Dijaki s tem krepijo kritično mišljenje, aktivno državljanstvo ter seveda danes nujno potrebne medkulturne kompetence.

Izkazalo se je, da je pomembno, da dijaki poznajo svoja močna in šibka področja, da realno ocenijo svoje zmožnosti, da ustrezno zaznajo za njih tvegane situacije. Vključenost v mednarodne izmenjave dijakom s posebnimi potrebami ali manj priložnostmi omogoči priložnost za preverjanje ustrezne samoocene, kar pri mnogih potrdi, da so sposobni preseči pomanjkljivosti, ki se jih v najstniških letih izraziteje zavedajo. Pozitivna izkušnja z intenzivnim timskim delom in druženjem z vrstniki krepi močna področja in presega šibka.

Pri vsebinski pripravi vključenost različnih dijakov ne predstavlja posebnega izziva. Večji izziv predstavlja socialna interakcija v neznanem okolju, saj je uspešnost ustreznega sporazumevanja odvisna od stopnje razvoja socialnih spretnosti, zmožnosti prilagajanja, reševanja konfliktnih situacij, pripravljenosti za sodelovanje in učinkovitega sodelovanja. Zagotovo se morajo določeni dijaki pri tem bolj potruditi. Dijaki so različni ne le zaradi statusov, ampak predvsem zaradi določene kombinacije osebnostnih lastnosti, kar pomeni, da pri nekaterih projektnih nalogah sodelujejo zelo uspešno pri drugih pa manj. Tedaj imajo priložnost opazovanja pomembnih drugih, ki  ustrezno rešujejo probleme. 

Projekt še ni zaključen, a po vmesnih evalvacijah ocenjujemo, da uspešno poteka. Izkušnje so pokazale, da poučenost, informiranost, pripravljenost za specifične zahteve posameznikov omogočijo učitelju ustrezno ravnanje . Ob tem je pomembno izpostaviti konstruktivno sodelovanje s starši, ki zaupajo učiteljem in verjamejo, da bodo ravnali v dobro njihovega mladostnika.

dr. Branka Ribič Hederih in prof. Ema Ramot